ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GELDERSCH BEHEER

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Geldersch Beheer website of op CD-ROM).
1.2 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Geldersch Beheer is gericht, met wie Geldersch Beheer de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Geldersch Beheer van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Geldersch Beheer geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Geldersch Beheer door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Geldersch Beheer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Geldersch Beheer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Geldersch Beheer en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Geldersch Beheer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Geldersch Beheer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Geldersch Beheer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Geldersch Beheer tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door Geldersch Beheer vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Geldersch Beheer vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Geldersch Beheer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Geldersch Beheer aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Geldersch Beheer schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Geldersch Beheer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan Geldersch Beheer worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 Geldersch Beheer is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Geldersch Beheer verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Geldersch Beheer gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Geldersch Beheer aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Geldersch Beheer zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van Geldersch Beheer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Geldersch Beheer heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Geldersch Beheer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 750.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Geldersch Beheer van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Geldersch Beheer, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Geldersch Beheer verschuldigd is vanwege door Geldersch Beheer geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.
6.5 De aangeboden Diensten en Producten van Geldersch Beheer mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Doeleinden die hiermee wel strijdig zijn, zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: - spamming
- het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden
- het verspreiden van kinderpornografie
- het uiten van racistische leuzen
- het aanzetten tot oproer
- het zonder toestemming binnendringen van andere computers (hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 7 Overdracht Domeinnaam
7.1 Verkoper zal toestemming geven de bedoelde overdracht van de domeinnaam binnen een week na de ondertekening van de overeenkomst door verkoper en koper én betaling van de vergoeding door koper aan verkoper door het door verkoper en koper ondertekende "aanvraagformulier overdracht domeinnaam naar een andere houder" en eventueel "aanvraagformulier verhuizing domeinnaam naar een andere provider" (met de bijlage "vrijwaringsverklaring (aanvragers)") aan koper toe te zenden rechtstreeks danwel via zijn provider. Koper dient te voldoen aan door NIC gestelde eisen en voorwaarden aan aanvragers en houders van domeinnamen.
7.2 Indien koper de verschuldigde vergoeding niet binnen een week na ondertekening van de overeenkomst door verkoper en koper betaalt:
- is koper in verzuim en over - het niet betaalde deel van - de vergoeding een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd;
- is koper het bedrag van de door verkoper in verband met de invordering te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan verkoper verschuldigd;
- heeft verkoper het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van koper om uit haar tekortkomingen voortvloeiende schade aan verkoper te vergoeden. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte in de hiervoor bedoelde zin bedragen 15% van - het niet-betaalde deel van - de vergoeding en de vertragingsrente met een minimum van EUR 750 exclusief BTW.
7.3 Verkoper is niet aansprakelijk en wordt door koper gevrijwaard:
- voor de gevolgen van voorgenomen besluiten van NIC, die verkoper bij het ondertekenen van de overeenkomst door haar niet bekend waren;
- voor - de gevolgen van - verval van het recht om de domeinnaam te gebruiken;
- voor - de gevolgen van - vorderingen van anderen dan verkoper op basis van de stelling van dat met - gebruik van - de domeinnaam rechten - van intellectuele eigendom - van anderen dan verkoper worden geschonden;
- voor - de gevolgen van - beslag op de - rechten ten aanzien van de - domeinnaam na de ondertekening van deze overeenkomst door verkoper en koper;
- voor handelen en/of nalaten van NIC en/of de provider van verkoper.
7.4 De overeenkomst treedt in de plaats van eerder tussen verkoper en koper met betrekking tot de domeinnaam tot stand gekomen overeenkomsten, die door ondertekening van de overeenkomst door verkoper en koper van rechtswege eindigen. Behoudens rechten van koper in verband met aan verkoper toe te rekenen niet-nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen doet koper door ondertekening van de overeenkomst afstand van ieder recht om deze overeenkomst te beëindigen, beëindiging van de overeenkomst te vorderen, de overeenkomst te ontbinden, ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de overeenkomst te vernietigen, vernietiging van de overeenkomst te vorderen en/of de nietigheid van de overeenkomst in te roepen. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk door verkoper en koper zijn aanvaard.

Artikel 8 Reclames
8.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Geldersch Beheer of een door Geldersch Beheer automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Geldersch Beheer te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
8.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Geldersch Beheer geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Geldersch Beheer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Geldersch Beheer of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. 9.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geldersch Beheer de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
9.4 Opdrachtgever zal aanduidingen van Geldersch Beheer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
9.5 Geldersch Beheer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Geldersch Beheer geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 10 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
10.1 Opdrachtgever zal Geldersch Beheer steeds tijdig en volledig voorzien van de door Geldersch Beheer verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
10.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Geldersch Beheer te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Geldersch Beheer tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
10.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Geldersch Beheer worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Geldersch Beheer eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Geldersch Beheer tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
11.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Geldersch Beheer
12.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Geldersch Beheer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
12.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Geldersch Beheer te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Geldersch Beheer wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Geldersch Beheer en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Geldersch Beheer niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Geldersch Beheer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.4 De aansprakelijkheid van Geldersch Beheer is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Geldersch Beheer indien er sprake is van overmacht.
13.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Geldersch Beheer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Geldersch Beheer is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 14 Beëindiging
14.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Geldersch Beheer geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Geldersch Beheer terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
14.2 Geldersch Beheer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Geldersch Beheer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
14.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 15 Personeel
15.1 Opdrachtgever zal werknemers van Geldersch Beheer die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
15.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Geldersch Beheer voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Geldersch Beheer in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geldersch Beheer. Onder werknemers van Geldersch Beheer worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Geldersch Beheer of van één van de aan Geldersch Beheer gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Geldersch Beheer of van één van de aan Geldersch Beheer gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 16 Geschillen
16.1 De Opdrachtgever gaat ermee akkoord Geldersch Beheer schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.
16.2 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Geldersch Beheer van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
16.3 Geschillen tussen Geldersch Beheer en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Geldersch Beheer van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.

Ooij, juni 2001